Tłumaczenia
Translations
Oversættelser

Oferuję tłumaczenia zwykłe na język duński i angielski oraz z języka duńskiego, angielskiego, szwedzkiego i norweskiego na język polski. Mam doświadczenie w pracy z tekstami o charakterze: medycznym, technicznym (instrukcje obsługi, specyfikacje i in.), literackim, naukowym (nauki społeczne), prawnym, handlowym, księgowym, urzędowym, reklamowym, a także w tekstach pisanych językiem potocznym.

Cennik (ceny brutto, nie dolicza się do nich VAT) za jedną stronę rozliczeniową (1800 znaków)*:
Z języka duńskiego, norweskiego, szwedzkiego na język polski - 44 zł
Z języka polskiego na język duński – 50 zł
Z języka polskiego na język angielski – 35 zł
Z języka angielskiego na język polski – 30 zł
Z języka angielskiego, szwedzkiego lub norweskiego na język duński – 55 zł
Z języka duńskiego, szwedzkiego, norweskiego na język angielski – 50 zł

Przy większych zleceniach cena do uzgodnienia.
Tryb ekspresowy (ponad 5 stron dziennie) - +50%

Tłumaczenia ustne – 150 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Zleceniodawca pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Sposób rozliczenia - rachunek.

*Minimum 1 strona. W przypadku nieznacznego przekroczenia liczby znaków na kolejnych stronach (do 900 znaków) obowiązuje dopłata za pół strony, a nie za całą stronę.


Studio "Klart!" tilbyder oversættelser mellem dansk, polsk og engelsk, samt fra svensk og norsk til engelsk, polsk og dansk. Jeg har erfaring med tekster af følgende karakter: medicinsk, teknisk (specifikationer, brugsanvisninger og lign.), litterære tekster, videnskabelige tekster (samfundsvidenskab), relateret til markedsføring og bogføring, juridiske dokumenter, aftaler, annoncer, såvel som tekster skrevet i hverdagssprog, fx. breve.

Priser (brutto) for en normalside - 1800 tegn med mellemrum*:
fra dansk, norsk og svensk til polsk - 44 PLN (ca. 79 DKK)
fra polsk til dansk – 50 PLN (ca. 90 DKK)
fra polsk til engelsk – 35 PLN (ca. 63 DKK)
fra engelsk til polsk – 30 PLN (ca. 54 DKK)
fra engelsk, norsk eller svensk til dansk – 55 PLN (ca. 99 DKK)
fra dansk, svensk eller norsk til engelsk – 50 PLN (ca. 90 DKK)

Priser kan forhandles, hvis teksten er længere.
Ekspresordrer (over 5 sider/dag) - +50%

Tolkning – 150 PLN/time (ca. 270 DKK).
Kunden betaler eventuelle rejseudgifter, kost og logi.
Betalingsmetode - PayPal.

*Minimum 1 side. Hvis antallet af tegn på følgende sider er mindre end 900, skal du kun betale 50% af prisen for en normalside.


Studio "Klart!" offers translations between Danish, Polish and English, as well as from Norwegian and Swedish into Polish, Danish and English. I have experience in working with texts of the following character: medical, technical (manuals, specifications, etc.), literary, scientific (social sciences), related to marketing and accounting, legal documents, contracts, websites, as well as personal documents, e.g. letters.

Prices (with tax) for one standard page - 1800 characters (including spaces)*:
from Danish, Norwegian and Swedish to Polish - 44 PLN (approx. 10,60 euro)
from Polish to Danish – 50 PLN (approx. 12,00 euro)
from Polish to English – 35 PLN (approx. 8,50 euro)
from English to Polish – 30 PLN (approx. 7,50 euro)
from English, Swedish and Norwegian to Danish – 55 PLN (approx. 13,50 euro)
from Danish, Swedish and Norwegian to English – 50 PLN (approx. 12,00 euro)

Prices are negotiable in case of longer documents.
Express rate (over 5 pages/day) - +50%

Interpreting – 150 PLN/h (approx. 36,00 euro).
The client covers the cost of travel, board and lodging.

Payment method - PayPal (you will be sent an invoice).

*Minimum 1 page. In case the number of characters in the following pages is less than 900, you will be charged 50% of the page rate.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz